Budowa hal stalowych (magazynowych, produkcyjnych, przemysłowych) w systemie pod klucz stanowi specjalność naszej firmy. Sporządzamy projekty architektoniczne i plany budowlane oraz pomagamy inwestorom dopełnić wszystkich formalności, aby budowa konstrukcji stalowych mogła dojść do skutku.

Projektowanie hal stalowych – rodzaje konstrukcji

Konstrukcje stalowe mają różne przeznaczenie. Kompleksowo projektujemy i budujemy:

 • obiekty przemysłowe (hale magazynowe, hale produkcyjne),
 • obiekty obsługowe (stacje diagnostyczne, hangary lotnicze itp.),
 • obiekty użyteczności publicznej (hale sportowe, hale wystawowe, obiekty handlowe).
Projektowanie hali stalowej

Hale stalowe – różne rozwiązania konstrukcyjne

Hale stalowe są ekonomiczne, a zarazem można je zaprojektować w taki sposób, aby spełniły najwyższe wymogi pozwalające dopasować obiekt do indywidualnych potrzeb (różne powierzchnie, wysokie obciążenia, technologie dostosowane do specyficznych zastosowań, dowolna organizacja przestrzeni, wysokie możliwości adaptacji do użytku).

Konstrukcję hal stalowych projektujemy na podstawie ogólnej koncepcji wskazanej przez inwestora oraz analizy funkcjonalnej i ekonomicznej dotyczącej inwestycji. Projektujemy i budujemy hale stalowe w konstrukcji płaskiej i przestrzennej.

Konstrukcje płaskie możemy wykonać w oparciu o układy:

 • pełnościenne (blachownicowe),
 • kratownicowe (podzielone na ramy i rygle kratowe, montowane na samonośnych słupach).

Konstrukcje pełnościenne pozwalają na oszczędności energetyczne (niższe koszty ogrzewania) i niższe koszty zabezpieczeń antykorozyjnych. Układy kratownicowe są droższe (wymagają większych nakładów czasu i prac podczas projektowania, transportu i montażu elementów), ale doskonale sprawdzają się w obiektach o większej rozpiętości.

Krok I – plan architektoniczny

Budowa stalowych obiektów przemysłowych (magazynowych, produkcyjnych), obsługowych i użyteczności publicznej wymaga opracowania koncepcji architektonicznej inwestycji. W zespole posiadamy doświadczonych architektów, którzy przygotują projekt hali stalowej na bazie wytycznych Klienta, w oparciu o obowiązujące normy budowlane i z dbałością o ekonomiczny oraz funkcjonalny charakter hali.

W planie koncepcyjnym weźmiemy pod uwagę:

 • planowaną wielkość obiektu,
 • potrzebną powierzchnię użytkową,
 • technologie produkcji stosowane w firmie,
 • ilość stanowisk pracy na hali (w przypadku hal produkcyjnych).

Architekt dokładnie rozplanuje inwestycję na działce, którą dysponuje inwestor.

Projektowanie hali stalowej

Krok II – decyzja o warunkach zabudowy

Budowa hal stalowych wymaga uzyskania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Wniosek taki składa się w urzędzie gminy, urzędzie miasta, urzędzie wojewódzkim lub urzędach dzielnicowych m. st. Warszawy.  W decyzji określana jest funkcja planowanego obiektu, powierzchnia zabudowy hali, jej wysokość oraz powierzchnia biologicznie czynna. W formularzu uwzględnia się ponadto sposób zasilania w wodę i odprowadzanie ścieków, zasilanie w energię czy sposób ogrzewania obiektu.

Aby uzyskać decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, należy:

 • uzyskać mapę sytuacją z danymi obejmującymi obiekty i instalacje istniejące już na określonym terenie. Mapę sytuacyjną wykonuje geodeta posiadający stosowne uprawnienia (w dwóch kopiach),
 • przygotować projekt architektoniczny planowanego budynku. W projekcie powinno znaleźć się także zagospodarowanie terenu oraz przyłącza do mediów i komunikacja drogowa. Obiekt musi spełniać warunki urzędowe, dlatego na etapie tworzenia projektu architekt powinien wziąć pod uwagę uwarunkowania w planie zagospodarowania przestrzennego dla danego terenu,
 • uzyskać warunki techniczne dostawy mediów na działkę (elektryczność, gaz, instalacja wodno-kanalizacyjna).
 • uzyskać opinię Zakładu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej. W tym celu architekt sporządza dokumentację, na podstawie której ZUDP ocenia odległości pomiędzy planowanym obiektem, a obiektami już istniejącymi na danym terenie.

Powyższe dokumenty załącza się do składanego wniosku. Wydanie decyzji najczęściej trwa 14-30 dni.

Gdy działka objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, nie musimy występować o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Wystarczy wtedy złożyć wniosek o wypis i wyrys planu miejscowego.

Krok III – plan budowlany

Budowa obiektów przemysłowych i innych hal stalowych wymaga przygotowania planu budowlanego.

Każdy plan musi obejmować:

 • koncepcję zagospodarowania terenu,
 • zagospodarowanie architektury,
 • projekt konstrukcji,
 • projekt instalacji sanitarnych i elektrycznych (wewnętrzne, zewnętrzne),
 • projekt rozmieszczenia dróg i zjazdów.

Na tym etapie niezbędne są konsultacje architekta z zarządem dróg, zarządcą infrastruktury technicznej, konserwatorem zabytków, sanepidem, rzeczoznawcami zajmującymi się BHP i zabezpieczeniami przeciwpożarowymi.

Projektowanie hal stalowych

Krok IV – wniosek o wydanie pozwolenia na budowę

Wniosek o wydanie pozwolenia na budowę można złożyć jedynie wtedy, gdy posiadamy prawo dysponowania działką do celów budowlanych. Formularz składa się w wydziale architektury starostwa powiatowego lub urzędu miasta (w przypadku miast na prawach powiatu), na terenie których znajduje się działka przeznaczona pod budowę.

Do wniosku załącza się:

 • 4 kopie projektu budowlanego wraz z wymaganymi opiniami, uzgodnieniami i pozwoleniami (po jednej dla urzędu gminy lub miasta, starostwa powiatowego, kierownika budowy, inwestora),
 • oświadczenie o posiadaniu prawa do dysponowania daną nieruchomością do celów budowlanych,
 • decyzję warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
 • wypis z rejestru gruntów (dla działki własnej i działek sąsiadujących),
 • warunki techniczne od dostawców mediów.

Maksymalny czas na wydanie decyzji o warunkach zabudowy to 65 dni. W przypadku wykrycia nieprawidłowości, czas ten może ulec jednak wydłużeniu (może być np. potrzebna zgoda na budowę wydana przez konserwatora zabytków). Na rozpoczęcie budowy, na podstawie wydanej decyzji, inwestor ma maksymalnie 3 lata.